1. Priprema baze podataka i deskriptivna statistika (22. februar)

 • Teovanović, P. (2020). Statistika u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji. ICF, str. 39-65.
 • Palant, Dž. (2009). SPSS priručnik za preživljavanje. Mikro knjiga, str. 25-82.
 • Gos-Sampson, M. A. (2020). Statistička analiza u programu JASP: Vodič za studente, str. 3-23.

2. Sumarni skor, pouzdanost i normalna raspodela (1. mart)

 • Teovanović, P. (2020). Statistika u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji. ICF, str. 85-106.
 • Palant, Dž. (2009). SPSS priručnik za preživljavanje. Mikro knjiga, str. 83-91, 97-101.
 • Gos-Sampson, M. A. (2020). Statistička analiza u programu JASP: Vodič za studente, str. 24-27, 30-33.

3. Ocenjivanje parametara i testiranje statističkih hipoteza (8. mart)

 • Teovanović, P. (2020). Statistika u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji. ICF, str. 110-129.
 • Palant, Dž. (2009). SPSS priručnik za preživljavanje. Mikro knjiga, str. 60-61, 121-127.
 • Gos-Sampson, M. A. (2020). Statistička analiza u programu JASP: Vodič za studente, str. 15, 130-140, 145-148.

4. Hi-kvadrat test (15.mart)

 • Teovanović, P. (2020). Statistika u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji. ICF, str. 130-140, 78-81.
 • Palant, Dž. (2009). SPSS priručnik za preživljavanje. Mikro knjiga, str. 215-221.
 • Gos-Sampson, M. A. (2020). Statistička analiza u programu JASP: Vodič za studente, str. 39-45, 123-129.

5. T-test (22. mart)

 • Teovanović, P. (2020). Statistika u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji. ICF, str. 141-153.
 • Palant, Dž. (2009). SPSS priručnik za preživljavanje. Mikro knjiga, str. 235-244.
 • Gos-Sampson, M. A. (2020). Statistička analiza u programu JASP: Vodič za studente, str. 36-38, 46-56.

6. Analiza varijanse (29. mart)

 • Teovanović, P. (2020). Statistika u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji. ICF, str. 154-183.
 • Palant, Dž. (2009). SPSS priručnik za preživljavanje. Mikro knjiga, str. 246-280.
 • Gos-Sampson, M. A. (2020). Statistička analiza u programu JASP: Vodič za studente, str. 80-96, 104-122.

7. Bivarijatna korelacija i jednostruka regresija (12. april)

 • Teovanović, P. (2020). Statistika u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji. ICF, str. 66-72, 81-84, 184-188.
 • Palant, Dž. (2009). SPSS priručnik za preživljavanje. Mikro knjiga, str. 129-144.
 • Gos-Sampson, M. A. (2020). Statistička analiza u programu JASP: Vodič za studente, str. 57-62, 63-68.

8. Parcijalna korelacija i višestruka regresija (19. april)

 • Prezentacije sa predavanja
 • Palant, Dž. (2009). SPSS priručnik za preživljavanje. Mikro knjiga, str. 145-168.
 • Gos-Sampson, M. A. (2020). Statistička analiza u programu JASP: Vodič za studente, str. 69-75.