Uvođenje u temu

 • U ovom radu ograničićemo se na…
 • Započećemo razmatranjem … aspekta tog problema …, a zatim ćemo se pozabaviti pitanjem…
 • Ovde se nećemo baviti…, već…
 • Može li se prihvatiti teza da je… To pitanje iznosi autor članka…
 • To pitanje se već dugo nalazi u središtu interesovanja… jeste tema koja zaokuplja…
 • Opšte je prihvaćeno stanovište…
 • Nepobitno je da…
 • Često se ističe da…

Započinjanje rasprave

 • Prva postavka koja nam se nameće je da li se iz…
 • Kao polazište prihvatićemo…
 • Prvo ćemo ispitati… (zatim…, konačno…)
 • Prvo ćemo razmotriti… (drugo… i na kraju…)
 • Po našem mišljenju, bilo bi zanimljivo ispitati…
 • Da bismo ilustrovali povezanost…, poslužiće primer…
 • Drugi primer ukazuje na važnost…
 • Ispitivanje porekla… (problema) omogućiće nam bolje razumevanje…
 • Brojni su oblici…
 • Glavni je problem…

Ocena ideje/misli

 • Možemo izneti nekoliko različitih argumenata…
 • Nekoliko argumenata podupire ove navode…
 • Razmotrimo poreklo problema…
 • Bez insistiranja na detaljima, može se uočiti da…
 • Kao što ćemo to podrobnije istaći u nastavku…
 • Na to pitanje vratićemo se kasnije, već sad možemo reći (izneti, pokazati…)
 • To dovodi u pitanje stanovište da…

Objašnjavanje

 • …, drugim rečima,…
 • …, to jest (tj.), …
 • To znači da…

Sugestije i saveti

 • Predlažemo da…
 • Preporučljivo je…
 • Bilo bi potrebno sagledati (proučiti)…
 • Nužno je…
 • Bitno je…

Argumentacija i protivargumentacija na nivou pasusa

 • U sledećem odeljku pozabavićemo se pitanjem…, a nakon toga…
 • Moramo razlikovati između… i videti kako…
 • Glavno pitanje je…
 • To se može interpretirati kao…

Izbegavanje iznošenja stavova/mišljenja

 • Pitanje je šta se misli pod…
 • Nismo u položaju da iznosimo mišljenja o zasnovanosti…
 • Teško je identifikovati se sa jednim ili sa drugim stanovištem budući da…

Ublažavanje tvrdnje

 • Da zaključimo, taj model izgleda sasvim neprihvatljiv zbog…
 • Bilo bi nepravedno prigovarati autoru činjenicu da nema iskustva…
 • Ne želeći da kritikujemo, čini nam se da rezultati nisu dovoljno…
 • Autor je u celini u pravu, ali neki detalji zahtevaju da se ponovo sagledaju…
 • Bila bi poželjna neka razjašnjenja…

Navođenje protivargumenata

 • Nakon što smo prikazali (se prikaže)… bilo bi dobro zadržati se na…
 • Nakon toga treba se zapitati…
 • Vratimo se sada na pitanje…
 • Zatim ćemo se vratiti na analizu..
  Može se prigovoriti da…
 • Problem se može sagledati i sa drugog aspekta…
 • Teško je braniti mišljenje da…
 • Ovakva argumentacija nije zasnovana najmanje iz dva razloga…
 • Teškoća proizlazi iz pogrešnih polazišta…
 • Ovde nećemo razgovarati…, već…

Dopunjavanje detalja

 • Te osobe suočavaju se sa ozbiljnim problemima kao što su…
 • Štaviše, radi se o sasvim…
 • S druge strane, radi se o…
 • Tome treba dodati…
 • Isto tako, može se ukazati na…
 • Neke kategorije nisu zastupljene, među njima…

Zaključivanje

 • Da zaključimo, taj model izgleda sasvim neprihvatljiv zbog…
 • Šta se može zaključiti na osnovu ovog prikaza?
 • Problem se svodi na…
 • U suštini, taj problem se može pokazati kao…
 • Nakon svega, treba imati na umu da…
 • U poglavlju smo pokazali da…
 • U završnoj analizi ovo pokazuje da…
 • Ukratko, problem se svodi na…
 • Suština celog problema se nalazi u…
 • Iz svega ovoga proizlazi (sledi)…
 • Ovo naravno vodi logičnom zaključku da…
 • Ovo dokazuje da…
 • Ove su kritike definitivno značajne…
 • Iz toga proizlazi da…
 • Neizbežan zaključak je da…
 • Rečju, moguće je…
 • Svakako, treba istaći…
 • Ponovo se vraćamo na misao koju smo izneli u uvodnom delu…
 • S druge strane, takva stanovišta…
 • Slično, u istoriji su se javljala razdoblja kad…
 • To rasvetljava ne samo… već…

Nabrajanje

 • Pružaju se brojne mogućnosti…
 • Od mišljenja poznatih autora, najpre možemo navesti mišljenje…, zatim… i na kraju domaćeg…, budući da svi ističu…
 • Prvo što je nužno preduzeti…, zatim i na kraju…
 • To prvenstveno zavisi od tri činioca: prvo, …drugo,… i treće je…
 • Da bi se razumelo…, prvo moramo…
 • Drugo, mogli bismo sagledati…
 • Na prvom/drugom/trećem mestu…
 • Konačno, postoji stanovište da…

Suprotstavljanje/kontrastiranje/komparacija

 • Ne može se dovoljno istaći važnost…
 • Brojni su primeri…, ipak…
 • Uprkos činjenici da (s druge strane)
 • Jedni…, drugi…
 • Iako se (makar)…
 • Nije moguće poređenje između… i…
 • U poređenju s… to je…
 • Ovi elementi ukazuju na…, međutim…
 • Uprkos…, ne može se zaobići…
 • U suštini nema razlike između… (osim)…
 • Postoji značajna podudarnost između…
 • Malo je zajedničkog (sličnosti u) u…

 Iznošenje ličnih stavova/mišljenja (slaganje/neslaganje)

 • Po našem mišljenju (viđenju)…
 • Po mišljenju autora ovog rada…
 • Smatramo da…
 • Mogu se naći neki prigovori…
 • Iako je to dosta zanimljivo stanovište, ne delimo gledište sa autorom…
 • Teško je shvatiti kako to može doprineti…
 • Kao što navodi autor…
 • Čini se da sve ukazuje na…
 • Ta situacija je posledica nesporazuma (do kojeg je dovelo)…
 • Pridružujemo se onima koji…
 • Moramo izraziti rezerve kad je u pitanju…
 • Svi pokazatelji govore u prilog…
 • Bilo bi besmisleno negirati…
 • Ne može se prihvatiti mišljenje…

Iznošenje stavova/mišljenja drugih ljudi

 • Prema mišljenju autora (dela, članka, navedene studije)…
 • Prema stručnim mišljenjima, potrebno je…
 • Autor usmerava našu pažnju na…
 • Pisac nas podseća na velike rasprave koje su se povele povodom…
 • On insistira na činjenici da…
 • Prema njegovom (autorovom) prikazu…
 • Mora se priznati da njegov rad pokazuje…
 • Teško je poverovati kako nema povezanosti između… i…
 • To je najrečitiji argument u prilog…
 • Ograničićemo se na prikazivanje elemenata koji ukazuju na…
 • Nećemo raspravljati s onima koji zastupaju stanovište da…, ali ćemo nastojati izneti argumente da…
 • Glavni problem je…, a sledeći s njime povezan…
 • Ovde se radi o…
 • O pitanju pomaže li… u razrešavanju problema mišljenja se razlikuju i…
 • Ono što daje podršku ovakvom pristupu jeste…
 • Treći, (naj)važniji razlog zbog kojeg podržavam stanovište jeste…
 • Stanovište da postoji raskol između takozvane stare teorije i pojave nove teorije…
 • Mnogi smatraju da je navedeno gledište teško prihvatljivo…
 • Međutim, ističe se da stroga podela na… ne odražava stvarno stanje…
 • Takvo gledište ne može se održati iz dva razloga…
 • Drugi način pristupa problemu bi bio…
 • Bilo bi primerenije govoriti o…

Ujednačavanje gledišta

 • Nakon što smo prikazali kretanje… vratimo se (obratimo pažnju) na…
 • Najbolji način da se postigne… još uvek je…
 • Konačno, treba da postavimo pitanje da li je to…
 • Kako pomiriti stanovište da…
 • Sve u svemu, takva stanovišta se dodiruju u…
 • Ta dva gledišta nisu međusobno isključiva…

Stavljanje naglaska/isticanje važnosti nečega

 • Treba naglasiti (istaći) da…
 • Da bismo pažnju usmerili na… potrebno je…
 • Želeli bismo pažnju usmeriti na…
 • Ne treba podcenjivati značenje…
 • Glavna osobina… jeste…
 • Ne može se dovoljno istaći, značenje…
 • Važno je znati (naglasiti, podsetiti) da…
 • Na početku knjige autor ističe…
 • Glavna karakteristika… u poslednjih pet godina je njegov(a)…
 • Kako bi se privukla pažnja na… potrebno je…
 • Takve tvrdnje su zanimljive jer…
 • To je zanimljivo stoga što naglašava…
 • Ne treba zaboraviti da…
 • Ni u kom slučaju…
 • Razumno je pretpostaviti da..
 • Ne samo da… već i… jer je izrazito važno (presudno)…
 • Želimo skrenuti pažnju na…
 • Treba imati na umu da…

Iznošenje primera

 • Uzmimo kao primer… jeste izrazit primer…
 • Na primer (npr., tj.)
 • Da navedemo primer…
 • Kao što su…
 • Razmotrimo, na primer, problem… koji…
 • Slučaj… dobro ilustruje…
 • Sagledajmo, samo zbog ilustracije, slučaj…
 • Setimo se činjenice da…
 • Dobar primer takve odluke jeste…

Izvor: Gačić, M. (2001). Pisanje i objavljivanje znanstvenih i stručnih radova. Policijska akademija, Zagreb.